Обществен съвет

ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Правила за създаване на обществения съвет

Правомощия на обществения съвет

Общественият съвет в училището:

1. Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи.

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на училището, външното оценяване и инспектирането на училището.

4. Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му.

5. Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището.

6. Съгласува училищния учебен план.

7. Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

8. Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците.

9. Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.

10. Дава становище по училищния план-прием.

11. Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност.

12. Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските детски градини и училища.

13. Участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Избор на обществен съвет на училището-2019 г.

Дни преди Коледните празници в ОУ „ Иван Вазов село Буково“ бе избран новият Обществен съвет на училището, в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

На събранието, проведено на 17.12.2019 год. от 17.00 часа в учителската стая на училището, присъстваха 13 родители с право на глас, определени на първи етап от процедурата.

Директорът на институцията – г-жа Джемиле Шериф, запозна присъстващите представители на родителската общност с техните правомощия при избора на Обществен съвет; с правилата за гласуване; с броя на основните и резервните членове в Обществения съвет.

Всеки присъстващ родител се представи и разказа накратко за себе си. Гласуването бе проведено при стриктно спазване на определените правила. Комисия, определена със Заповед на директора, осъществи преброяване на гласовете и обяви имената на хората, събрали най-много гласове. Първите петима избрани родители влязоха в основния състав на Обществения състав, а още двама бяха определени за резервни членове.

След приключване на събранието избраните членове проведоха своето първо заседание, на което избраха новия председател на Обществения съвет на училището. За Председател на Обществения съвет на Основно училище „ Иван Вазов“  бе избрана г-жа Гюлсен Бекир Атип, родител на ученичка в І клас.

 

Годишен отчет обществен съвет 2021-2022г.

Годишен отчет обществен съвет 2020-2021г

Годишен отчет обществен съвет 2019-2020г.