Проекти

Образование за утрешния ден

Образование за утрешния ден

В светът на дигиталните забавления

Научи повече

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Научи повече
Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Бенефициент - Министерство на образованието и науката ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г. Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, ОУ "Иван Вазов" участва в: Дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи По Дейност 1 вече получихме от МОН заявените 8 лаптопа за ученици и 4 за учители. През месец септември предстоят обучения на ученици и родители, за придобиване на умения за обучение в електронна среда.

Научи повече